Kokoomusnaiset toimii

Kokoomusnaiset Strasburgissa
Vasemmalta Pirjo B. Hanna S, Mariana K ja Pirjo S

              

   Tervetuloa Kyrösjärven Kokoomusnaisten toimintaan!

 

Kokoomusnaisten poliittisen toiminnan pohjana ovat kokoomuslaiset vapauden, vastuun ja demokratian, mahdollisuuksien tasa-arvon, sivistyksen, kannustavuuden, suvaitsevaisuuden ja välittämisen arvot.

 Kokoomusnaiset ottaa aktiivisesti osaa ajankohtaiseen keskusteluun sekä nostaa keskustelun uusia aiheita omien tavoitteidensa mukaisesti. Kokoomusnaisten tavoitteena on tunnistaa ja tuoda esiin mahdollisuuksien tasa-arvon epäkohtia sekä esittää niihin ratkaisuja. 

Kokoomusnaisten tavoitteena on tasa-arvoiset mahdollisuudet tarjoava suomalainen yhteiskunta, Eurooppa ja maailma, jossa jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus toteuttaa itseään omien kykyjensä mukaan, aito valinnanvapaus valita oma hyvä elämänsä ja mahdollisuus tavoitella kaikkia unelmiaan.

 

Tervetuloa Kokoomuksen Naisten Liittoon!

Kokoomuksen Naisten Liitto on 100-vuotista taivaltaan juhliva aktiivinen poliittinen vaikuttaja ja kokoomuslaisten naisten muodostama valtakunnallinen järjestö. Toimimme naisten poliittisen osallistumisen vahvistamiseksi, mahdollisuuksien tasa-arvon edistämiseksi sekä poliittisena järjestötoiminnan kotina tuhansille naisille.

Kokoomusnaiset tarjoaa jäsenilleen vaikuttamisen mahdollisuuksia, korkealaatuista koulutusta sekä yhdessäoloa kokoomuslaisen arvomaailman äärellä ammentaen eväitä poliittiseen osallistumiseen, vaikuttamiseen ja arkeen eri-ikäisten naisten osaamisesta ja viisaudesta.

Kokoomusnaiset kouluttaa ja kannustaa naisia vastuunkantajiksi ja päättäjiksi johtotehtäviin sekä etenemään työurallaan. Teemme työtä rohkaistaksemme ja auttaaksemme naisia oman alansa huipulle sekä nostamme esiin naisjohtajia. Omalla toiminnallamme tuomme esiin, että mikään ala tai politiikan sektori ei ole naisille vieras. Kokoomusnaisista löytyy rautaista osaamista ja verkostoja alalta kuin alalta.

Olemme aktiivinen ja asiantunteva yhteiskunnallinen keskustelija ja vaikuttaja toimija puolueen poliittisessa valmistelutyössä. Olemme muutoksen, uudistamisen ja ennen kaikkea moniäänisen Kokoomuksen etunenässä ja määrätietoisia tavoitteidemme edistämisessä.

Yhteisten tavoitteiden edistämisen edellytys on yhdessä tekeminen, sekä osaava ja toimiva järjestökenttä.  Kokoomuksen Naisten Liiton muodostavat vaalipiirikohtaiset Kokoomusnaisten piirijärjestöt. Piirijärjestöt muodostuvat eri kunnissa ja kaupungeissa toimivista paikallisyhdistyksistä, jotka ovat Kokoomusnaisten toiminnan moottoreita. Kokoomusnaisten toiminnan sydän ovat kuitenkin yksittäiset jäsenet, jotka ovat rohkeita, tulevaisuuteen katsovia ja toimeliaita naisia ympäri Suomen.

Kokoomuksen Naisten Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää joka toinen vuosi kokoontuva edustajakokous ja vuosittain kokoontuva liittokokous. Edustajakokous valitsee liiton puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa ja liittohallituksen jäsenet sekä hyväksyy liiton tavoiteohjelman, Mahdollisuuksien maailma-asiakirjan.

Liittokokous puolestaan päättää liiton toimintasuunnitelmasta, talousarviosta sekä vahvistaa tilinpäätöksen.

Kokoomusnaiset on Suomen vaikuttavin ja uskottavin puoluepoliittinen naisjärjestö.

Maailma ei ole valmis ja tärkeät asiat vaativat puolestapuhujia myös tulevaisuudessa.

 

 

Mahdollisuuksien Maailma 2022-2023

Kokoomusnaisten tavoitteena on mahdollisuuksiltaan tasa-arvoinen, kannustava ja välittävä yhteiskunta, jossa jokaisella on mahdollisuus toteuttaa itseään. Jaamme kokoomuksen arvopohjan: vapauden, vastuun, välittämisen, demokratian, sivistyksen, kannustavuuden ja mahdollisuuksien tasa-arvon.

Mahdollisuuksien tasa-arvo tarkoittaa Kokoomusnaisille sitä, että jokaisella on mahdollisuus kasvaa täyteen potentiaaliinsa. Yhteiskunnan on taattava kansalaisille tasa-arvoiset lähtökohdat ja elämän perusedellytykset.

Ihmisoikeudet, mittaamaton ihmisarvo ja oikeusvaltioperiaate ovat länsimaisen demokratian perusta. Sivistyneessä yhteiskunnassa arvostetaan erilaisuutta ja osataan asettua toisten ihmisten asemaan.

Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta ehkäisee syrjäytymistä ja tukee integroitumista sekä osallistumista yhteiskunnan päätöksentekoon. Mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon on oikeudenmukaisen yhteiskunnan ja luotettavan poliittisen päätöksenteon edellytys.

Kokoomusnaiset haluaa tehdä uusia avauksia, ratkoa yhteisiä ongelmia ja löytää niihin ratkaisuja yhteistyössä muiden kanssa. Tavoiteohjelmamme jakautuu 12 eri osa-alueeseen:

Me Kokoomusnaiset haluamme:
• yhteiskunnan, jossa kenenkään tausta ei määrää, mitä hänestä voi tulla
• että jokainen lapsi saa varhaiskasvatuksesta lähtien riittävät taidot hyvään elämään
• vahvistaa sivistystä ja osaamista
• vahvan painotuksen perheiden hyvinvointiin
• ihmiset jonoista hoitoon
• taata ikääntyville yksilölliset palvelut ja oikea-aikaisen hoivan
• jättää tuleville sukupolville puhtaamman ilmaston ja vesistöt sekä monimuotoisen luonnon
• edistää ilmapiiriä, jossa kestävämpi tapa toimia nähdään yhteiskunnan mahdollisuutena
menestyä
• korkeamman työllisyysasteen hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden turvaamiseksi
• kaikille hyvän työelämän, jossa jokaisella on tasa-arvoiset mahdollisuudet
• että jokainen saa määrätä omasta kehostaan ja jokaisella on oikeus koskemattomuuteen
• sellaisen yhteiskunnan, jossa jokainen voi kokea olevansa turvassa

 

 

 

 

 

 

KOKOOMUS

 

Kokoomus haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä elämässään ja jossa heikoimmista pidetään huolta. 

 

Kokoomus on paljon muutakin kuin kansanedustajamme, ministerimme ja meppimme – me olemme kansanliike. Teemme arjen pieniä tekoja kukin omalla tavallamme. Kokoomus on aatteellinen harrastus, jonka parissa opitaan aina jotain uutta ja tavataan mahtavia ihmisiä! Toisille tämä tarkoittaa kokouksissa vaikuttamista ja toisille talkootunteja torilla kansalaisten parissa.

 

Kokoomuksen Jäsenliitot ja läheisjärjestöt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyössä ikaalilaisten kokoomusmielisten kanssa työstettiin tekstiksi Ikaalisten tulevaisuuskuvaa - ja kutsuttakoon julkaisua vaaliohjelmaksi kuntavaaleihin.